Adatkezelési tájékoztató

Home / Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője
Név: HOTEL CARBONA Zrt.
Székhelye: 8380 Hévíz, Attila út 1.
Törvényes képviselő: Müller-Pápai Zsuzsanna vezérigazgató
Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Dr. Morvay Boldizsár ügyvéd

2. Adatvédelmi tisztviselő:
– megválasztására 2018. május 25. napjával kerül sor, adatait honlapunkon közzétesszük

3. A kezelt adat meghatározása:
– az érintett által megadott e-mail cím

4. Az adatkezelés célja:
– hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések.

5. Az adatkezelés jogalapja:
– az érintett hozzájárulása

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:
– ez esetben a hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

7-Az adattovábbítás:
– az adatok továbbítására kizárólag a szerződés alapján a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cég részére kerül sor

Az adatfeldolgozó neve: Automizy Inc.,
székhelye: 3422 Old Capitol Trail, PMB# 993, Wilmington, DE 19808
képviselője: Koncz Gábor

– harmadik országba adattovábbításra sor kerül.

8. Az adattovábbítás jogalapja:
– az érintett hozzájárulása

9. A személyes adat kezelésének időtartama:
– az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

10. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra hogy,
– az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
– kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
– kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
– kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
o az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
o az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
– a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
– ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:
– profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

12.Adatok tárolása, adatbiztonság
A HOTEL CARBONA Zrt. és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. A HOTEL CARBONA Zrt. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a HOTEL CARBONA Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25. 1363 Pf.: 16.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége
A HOTEL CARBONA Zrt. teljes, minden részletre kiterjedő adatvédelmi szabályzat a www.carbona.hu/adatvedelem címen érhető el.